நீங்கள் மாதிரியை வழங்குகிறீர்களா? இலவசமா அல்லது கட்டணமா?

- 2021-09-06-

ஆம், மாதிரி FOC, ஆனால் சரக்கு சேகரிப்பில் அனுப்பப்படும்.