உங்களிடமிருந்து சில உதிரி பாகங்களை மட்டும் வாங்க முடியுமா?

- 2021-09-06-

இல்லை உன்னால் முடியாது.